اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز استان آذربایجان

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز استان آذربایجان غربی

مجتمع آموزشی چند منظوره.

طراحی تاسیسات الکتریکی ۵۰%

کارفرما : شرکت چکاد

برق و الکترونیک
تام صنعت