سیستم سختی گیر

سیستم سختی گیر

۲۶, بهمن ۱۳۹۳ مهدی شیدایی

سیستم سختی گیر

عمده ترين كاربرد دستگاه هاي سختی گیرها عبارتند از : نرم كردن آب ديگ هاي بخار و مبدل هاي حرارتي. نرم كردن آب مورد نياز برج هاي خنك كننده و سيستم هاي سرمايشي.

تام صنعت