اتوماسیون صنعتی کارخانه بن رو (سلفچگان)

پیمانکارشماره ۲

خدمات ارائئه شده :

  • اجرای ساپورت گذاری سینی
  • کابل کشی خطوط قدرت
  • کابل کشی خطوط جریان ضعیف
  • باس داکت گذاری
برق و الکترونیک تاسیسات
تام صنعت