پسیان پروژه ساختمان اداری ولیعصر(ع)

خدمات کلی به شرح ذیل میباشد:

  • مشاوره و ناظر سیستم امنیتی و مانیتورینگ هوشمند
  • مشاوره و ناظر سیستم EMS
  • طراحی سیستم BMS پروژه
  • اجرای سیستم BMS پروژه
امنیت و مانیتورینگ برق و الکترونیک هوشمند سازی (BMS)
تام صنعت