ساخت استخر و هوشمند سازی استخر

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس: زعفرانیه خیابان تیر، پروژه آقای معصومی

  • نگهداری استخر  خانگی
  • هوشمند سازی استخر
  • اتوماسون دمای محیط
  • اتوماسیون آب استخر
  • اتوماسیون جکوزی
  • اتوماسیون اگزاست فن های استخر بر اساس رطوبت نسبی
برق و الکترونیک تاسیسات هوشمند سازی (BMS)
تام صنعت