ساخت استخر و هوشمند سازی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

            پروژه آقای دکتر همایونی
  • هوشمند سازی
  • نگهداری استخر به روز رسانی و راه اندازی استخر وموتورخانه
  • اتوماسیون دمای محیط
  • اتوماسیون دمای آب استخر
  • اتوماسیون دمای آب جکوزی
تاسیسات هوشمند سازی (BMS)
تام صنعت