هوشمند سازی کامل سازمان بازرسی کل کشور

هوشمند سازی سازمان بازرسی کل کشور

هوشمند سازی دیتا سنتر مرکزی

هوشمند سازی اتاق آسانسور

هوشمند سازی آسانسور

احضار آسانسور

نرم افزار اختصاصی و کاملا خاص

BMS کامل سازمان

قابل ذکر است،با توجه به این موضوع که فرایند کنترلی در سه ساختمان مجزا از هم میباشد ، قابلیت مانیتورینگ هر سه ساختمان در یک نرم افزار کاملا اختصاص و خاص با حق دسترسی های متنوع برای کاربر ایجاد کرده ایم.

وقتی کیفیت مهم است .( شرکت شاخص  صنعت تام)

امنیت و مانیتورینگ برق و الکترونیک تاسیسات هوشمند سازی (BMS)
تام صنعت