نگهداری مجموعه ورزشی فرات

مجموعه ورزشی فرات : زیر نظر تربیت بدنی آموزش و پرورش منطقه ۷

  • تعمیر و نگهداری
  • تاسیات مکانیکی
  • تاسیسات الکتریکی
برق و الکترونیک تاسیسات
تام صنعت